Baigiantis paramos projektai UAB “Fiat Lux” planuoja išleisti informacinį leidinį apie įmonę ir Europos Sąjungos paramos projektą “Mokymai – UAB “Fiat Lux” darbuotojų bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų ugdymas”

2008 m. Rugpjūčio mėn. 06-07 d. “Sėkmingas vadovavimo” mokymo metu buvo sistemizuotos esminės vadovo funkcijos bei lavinami konkretūs vadovavimo įgūdžiai – kaip tinkamai nurodyti, kritikuoti, girti, ugdyti, motyvuoti, deleguoti, aptarti darbo rezultatus bei vesti susirinkimus.

Mokymai UAB „Fiat Lux“ darbuotojams buvo organizuoti 2008 m. rugpjūčio 01 – 02 dienomis. Mokymai buvo organizuojami įgyvendinant neformalaus mokymo programą „Bendradarbiavimo įgūdžių stiprinimas komandoje”. Dalyviai susipažino su sąvokomis – komanda, komandinio darbo vaidmenys. Seminaro metu dalyviai buvo supažindinti su teorija apie komunikavimo svarbą ir praktiškai pritaikė įgytas žinias. Seminaro metu dalyviai susipažino su asmeninių savybių svarba komandiniui darbui ir praktiškai bandė nurodyti kokios jų savybės padeda dirbti ir kurti komandą, bei kokios savybės trukdo.

2008 metų liepos pradžioje vykusiuose mokymuose “Profesionalios pardavimo technikos” dalyviams buvo pateikta informacija apie pagrindines pardavimo technikas, sužinojo apie psichologinio pasiruošimo ir nuostatų reikšmę parduodant. Išmoko kaip išsiaiškinti poreikius klausinėjant, kaip valdyti pardavimo susitikimą, suvaldyti klientų abejones bei prieštaravimus.

2008 liepos ir rugpjūčio mėn. “Fiat Lux” darbuotojai dalyvavo “AutoCAD 2009” mokymuose, kurie yra ypač naudingi, nes AutoCAD programinės įrangos pritaikymas dirbant su įmonės projektais, mažina projektavimo sąnaudas.

Siekiant kelti darbuotojų kvalifikaciją, 2008 balandžio mėnesį 28 „Fiat Lux“ elektromontuotojai ir elektrotechnikai vyko į stažuotę Vokietijoje, kur „Allianz Arena” – futbolo stadione susipažino su unikalaus Europoje stadiono inžineriniais tinklų sprendimais, naujausiais apšvietimo sprendimais tiek pastato išorėje, tiek ir viduje, elektros energijos tiekimo ir paskirstymo sprendimais.
Kadangi UAB „Fiat Lux“ atlieka ir el. tinklų montavimo darbus, darbuotojai Vokietijoje vyko į „Siemens AG eksport“ centrą, kur praplėtė savo žinias ir susipažino su elektros energijos tiekimo ir paskirstymo sprendimais, elektros apsaugos įrenginių parinkimu, selektyvumo nustatymu, skirstomojo elektros tinklo projektavimu komercinės, pramoninės bei administracinės paskirties pastatuose.
Kadangi „Siteco“ šviestuvai jau yra naudojami „Fiat Lux“ įrengtose Vilniaus „Siemens“ bei „Lietuvos ryto“ arenose, taip pat planuojama sumontuoti šiuos šviestuvus Panevėžio arenoje, tai darbuotojai stažavosi „Siteco” gamykloje kur gilino savo žinias apie šviestuvų montavimą, susipažino su apšvietimo sprendimo būdais. Gamykloje įgytos žinios apie: naujus apšvietimo sprendimus (stadionams, pastatams), išorės architektūrinį apšvietimą, vidaus apšvietimus, šviestuvų (prožektorių) panaudojimo galimybes, technologinį šviestuvų surinkimą.

Nuo 2007 m. spalio iki 2008 m. balandžio mėn. „Fiat Lux“ darbuotojai dalyvavo aukštos klasės elektromontuotojų kompetencijų įgūdžių tobulinimo mokymuose, kurių metu išplėtė teorines žinias ir patobulino praktinius įgūdžius. Dėka šių mokymų tapo geresnė atliekamų darbų kokybė, produktyvumas, sparta. Išaugo darbuotojų profesinė kompetencija, vertė ir įmonės konkurencingumas.

2008 m. vasario mėn. UAB “Fiat Lux” projektuotojai ir inžinieriai dalyvavo mokymuose “Magi CAD Eletrical”, kuriuose buvo pateikta automatizuoto kompiuterinio projektavimo programinės įrangos išsami teorinė medžiaga, suderinta su praktinėmis užduotimis ir suteikti įgūdžiai teoriją pritaikyti praktikoje.

2008 sausio mėn. „Aukštos klasės elektromontuotojas“ mokymuose darbuotojai išklausę seminarus pradėjo praktinius darbus statybų objektuose. Seminaruose įgytos teorinės žinios buvo praktiškai pritaikytos darbuose.

2007 m. gruodžio mėn. UAB „Fiat Lux“ vyko seminaras „Gebėjimų ir žinių ugdymas“. Seminaro metu dalyviai susipažino su profesionalaus projekto valdymu ir iš jų kylančių problemų sprendimo būdais.

2007 m. lapkričio mėn. vyko seminaras „ Kitų tobulinimas ir vadovavimas“, kuriame buvo nagrinėjama efektyvaus vadovavimo, darbuotojų motyvavimo temos, bei teikiama praktinė konsultacija.
Lapkričio mėn. UAB „Fiat Lux“ darbuotojai sėkmingai pabaigė dviejų lygių anglų kalbos kursų mokymus. Dalyviams buvo įteikti sertifikatai, nurodantys darbuotojų pasiekimus.

2007m. spalio mėnesį UAB "Fiat Lux" pradėtas įgyvendinti specialiųjų mokymų modulis "Aukštos klasės elektromontuotojas". Pagrindinis laukiamas šių mokymų rezultatas: geresnė atliekamų darbų kokybė, didesnis produktyvumas ir sparta. Darbuotojai supažindinami su naujovėmis elektros montavimo sferoje: naujomis medžiagomis, technologijomis. Tik aukštos profesinės kompetencijos darbuotojai spartina įmonės konkurencingumo augimą.
Taip pat šį mėnesį UAB „Fiat Lux“ darbuotojai dalyvavo „AutoCAD LT pagrindai“ mokymo kursuose. Šie automatizuoti kompiuterinio projektavimo programinės įrangos mokymai padėjo darbuotojams efektyviai taikyti įsisavintus mokymus tiesioginėje darbo praktikoje.

2007 m. liepos mėn. 2,3,16 ir 17 d. UAB „Fiat Lux“ vyko seminaras „Komunikacija ir įtakojimas“. Jo metu dalyviai lavino kvalifikuoto, į klientą orientuoto aptarnavimo įgūdžius, aptarnavimo etapus, sėkmingos prezentacijos dėsnius. Vienas iš esminių uždavinių- rinkti ir analizuoti reikalingą deryboms informaciją, sukurti palankią derybų atmosferą, apie skirtingus derybų partnerių tipus.

2007.06.04 ir 2007.06.11 UAB "Fiat Lux" darbuotojai dalyvavo seminare "Vizija ir strategija". Seminaro metu dalyviai buvo informuojami apie įmonės organizacinę kultūrą ir įvaizdį bei strateginius organizacijos planus.

2007 m. gegužės mėn. 2,3,14 ir 15 d. UAB "Fiat Lux" vyko seminaras "Konflikto valdymas", kurio metu seminaro dalyviai susipažino su konfliktų priežastimis ir jo skatinimo veiksniais. Taip pat išmoko parinkti tinkamas konflikto sprendimo strategijas.

2007.04.16 UAB „Fiat Lux“ gavo pritarimą dėl projekto „Mokymai – UAB „Fiat Lux“ darbuotojų bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų ugdymui“ mokymo paslaugų pirkimui derybų būdu 4 dalims:
1. Anglų kalbos mokymai;
2. Kompiuterinio raštingumo mokymai (ECDL mokymai);
3. Automatizuoto kompiuterinio projektavimo programinės įrangos mokymai (Auto CAD, Magi CAD mokymai);
4. Specialieji mokymai „Aukštos klasės elektromontuotojas“.


2007.04.05 ir 2007.04.06 d. bei 2007.04.16 ir 2007.04.17 d. UAB „Fiat Lux“ vyko seminarų ciklas tema „Kūrybiškas mąstymas“. Šio seminaro dalyviai turėjo puikią progą atskleisti visus savo žinotus ir net nenumanytus gabumus. Dalyviai išklausė teorijos, kas tai yra kūrybiškumas, kaip jis interpretuojamas ir suprantamas šiandieniniame kontekste. Buvo plačiai aptarinėjama kūrybiško mąstymo reikšmė versle bei asmeniniame gyvenime.

2007.03.28 dienraščio "Lietuvos rytas" priede "Sostinė" buvo išspausdintas straipsnis apie UAB "Fiat Lux" gautą ES paramą ir vykdomo projekto eigą „UAB „FIAT LUX“ VYKDO DARBUOTOJŲ SOCIALINIŲ GEBĖJIMŲ LAVINIMĄ BEI VERSLUMO KOMPETENCIJŲ UGDYMĄ“:

Nuo 2006 m. kovo 6 d. UAB „Fiat Lux“ kartu su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Europos socialinio fondo agentūra toliau įgyvendina 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 2.2 priemonės „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“, paramos projektą „Mokymai – UAB „Fiat Lux“ darbuotojų bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų ugdymui“. Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga.
Šio projekto veikla skirta vystyti įmonės žmogiškuosius išteklius mokymų pagalba, kurių dėka pakils bendras įmonės dirbančiųjų kvalifikacijos lygis, pagerės bendrieji ir specialieji darbuotojų gebėjimai ir padidės jų įsitvirtinimo darbo rinkoje efektyvumas.
2006 m. spalio mėn. 24 d. buvo paskelbtas UAB ,,Fiat Lux“ darbuotojų mokymo paslaugų pirkimo konkursas. 2007 m. vasario 20 d., suderinus su ESFA pasiūlymų vertinimo ataskaitą, UAB „Fiat Lux“ pasirašė mokymo paslaugų teikimo sutartį su konkursą laimėjusiu mokymų tiekėju UAB „Sophus“. UAB „Sophus“ įsipareigojo pravesti socialinių gebėjimų mokymus „Socializacijos darbe tobulinimas“ ir verslumo mokymus „Konkurencingos asmenybės ugdymas“.
Planuojami tiesioginiai projekto rezultatai:
1. Pravesti mokymus tikslinės grupės dalyviams:
• Socialinių gebėjimų (160 ak.val.) – 5 seminarai po 2 dienas: (Darbas komandoje ir bendradarbiavimas; Tarpasmeniniai įgūdžiai; Orientavimasis į pasiekimus; Kūrybiškas mąstymas; Konflikto valdymas);
• Verslumo gebėjimų (160 ak.val.) – 5 seminarai po 2 dienas: (Vizija ir strategija; Komunikacija ir įtakojimas; Analitiniai ir mokymosi sugebėjimai; Kitų tobulinimas ir vadovavimas; Gebėjimų ir žinių ugdymas).
2. Numatyta apmokyti 25 projekto dalyvius.
Mokymuose bus naudojami nauji darbo su tikslinėmis grupėmis metodai – praktinis socialinių ir verslo situacijų modeliavimas, patirties analizė, situacijų video peržiūra ir analizė, specialusis praktinis mokymas darbo vietoje ir kt.
Projekto dalyvių atsiliepimai iš vasario mėn. vykusio seminaro „Tarpasmeniniai įgūdžiai“:
UAB „Fiat Lux‘“ Technikos direktorius Zigmontas Mikuta teigia :„Nemažai sužinojau apie elgesį konfliktinių situacijų metu ir galimus sprendimų variantus.“
Administratorė Jūratė Mockaitienė teigia: „ Įgyjau daug naudingos informacijos apie bendravimą su skirtingų temperamentų žmonėmis. Tikiuosi, kad šios žinios pravers mano darbo praktikoje“.
Numatomi projekto įgyvendinimo pasiekimai:
Pravedus projekte numatytus mokymus:
• pagilės dirbančiųjų socialiniai gebėjimai, t.y. atsiras komandinio darbo įgūdžiai, pagerės komunikacijos su klientu, vadovavimo komandai kokybė, problemų sprendimo efektyvumas ir kt.; tai skatins dalyvių prisitaikymo prie kintančių darbo rinkos reikalavimų galimybių augimą;
• prasiplės dirbančiųjų verslumo samprata, sustiprės gebėjimas vystyti organizacijos procesus, valdyti situaciją, dalyvauti konkurenciniuose santykiuose ir pan.; ir to įtakoje aktyviai dalyvauti labiliuose rinkos procesuose.

2007.03.20 ir 2007.03.23 d. bei 2007.03.27 ir 2007.03.30 buvo pravestas seminarų ciklas tema „Orientavimasis į pasiekimus“. Seminaro metu dalyviai diskutavo apie asmeninį sėkmės suvokimą bei socialinių nuostatų vaidmenį jame, lavino sėkmės konkretizacijos bei vizualizacijos sugebėjimus, išmoko objektyviai įvertinti esamą profesinę ir asmeninę situaciją, sužinojo profesinių ir asmeninių tikslų iškėlimo ir paskirstymo laike algoritmą.

2007.03.08 ir 2007.03.14 d. vyko mokymai tema "Tarpasmeniniai įgūdžiai", o 2007.03.19 ir 2007.03.26 seminaras "Darbas komandoje ir bendradarbiavimas". Seminaro metu dalyviai sužinojo ir išmoko, kaip geriau įsiklausyti į save ir išmokti save vertinti, gerbti, kaip bendrauti su kitais žmonėmis. Taip pat buvo analizuojama, kas yra stresas, kokios yra jo priežastys bei pasekmės.

2007.02.22 ir 2007.02.28 d. UAB „Sophus“ pravedė mokymus ,,Darbas komandoje ir bendradarbiavimas“ UAB „Fiat Lux“ darbuotojams. Mokymuose iš viso dalyvavo 12 darbuotojų.

2007 vasario mėn. buvo pagamintas ir vasario 27 d. UAB ,,Fiat Lux“ patalpose pastatytas stendas, informuojantis apie iš ES struktūrinių fondų gautą paramą projekto „Mokymai - UAB „Fiat Lux“ darbuotojų bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų ugdymui“ vykdymui.

2007.02.21 ir 2007.02.26 d. UAB „Sophus“ pravedė mokymus ,,Tarpasmeniniai įgūdžiai“ UAB „Fiat Lux“ darbuotojams. Mokymuose iš viso dalyvavo 12 darbuotojų.

2007.02.20 buvo pasirašyta mokymo paslaugų teikimo sutartis su UAB „Sophus“. Sutarties bendra kaina - 122720 Lt su PVM. UAB „Sophus“ įsipareigojo pravesti socialinių gebėjimų mokymus „Socializacijos darbe tobulinimas“ ir verslumo mokymus „Konkurencingos asmenybės ugdymas“. Mokymų trukmė – po 20 d.

2007.02.09 Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūra patvirtino atviro konkurso pateiktų pasiūlymų vertinimo ataskaitą. UAB „Sophus“ pateiktas pasiūlymas dėl socialinių gebėjimų ir verslumo mokymų buvo pripažintas ir ji paskelbta konkurso nugalėtoja.

2006.11.08 įvyko atviras UAB "Fiat Lux" darbuotojų mokymo paslaugų pirkimo konkursas.

2006.11.08 įvyko atviras UAB "Fiat Lux" darbuotojų mokymo paslaugų pirkimo konkursas.

2006.10.24 UAB "Fiat Lux", įgyvendindama Europos Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo programavimo dokumento lėšomis finansuojamą projektą "Mokymai - UAB "Fiat Lux" darbuotojų bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų ugdymui", dienraštyje "Lietuvos žinios" Nr. 244 paskelbė atvirą UAB "Fiat Lux" darbuotojų mokymo paslaugų pirkimo konkursą.

2006.09.12 dienraščio "Lietuvos rytas" priede "Sostinė" buvo išspausdintas straipsnis apie UAB "Fiat Lux" gautą ES paramą ir vykdomą projektą "UAB „FIAT LUX“ SIEKIA DARBUOTOJŲ KVALIFIKACINIO TOBULĖJIMO BEI PROFESINIO AUGIMO"

2006 m. kovo 6 d. UAB „Fiat Lux“ kartu su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Europos socialinio fondo agentūra, įgyvendindama 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 2.2 priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“, pasirašė sutartį dėl Paramos skyrimo projektui „Mokymai – UAB „Fiat Lux“ darbuotojų bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų ugdymui“. Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga.
Bendra projekto vertė – 867.730 Lt, iš jų paramos lėšos – 397.420 Lt (Europos socialinio fondo lėšos – 298.065 Lt; Bendrojo finansavimo lėšos – 99.355 Lt). Nuosavos lėšos – 470.310 Lt. Projekto trukmė – 27 mėnesiai (nuo 2006 m. kovo 06 d. iki 2008 m. gegužės 31 d).
Bendrasis projekto tikslas - ūkio subjektų ir bendro Lietuvos ūkio konkurencingumo didinimas plėtojant žmogiškuosius išteklius bei įgyvendinant BPD 2.2. priemonės uždavinius – priderintas specialistų rengimas prie kintančių ūkio poreikių ir pakelta dirbančiųjų kvalifikacija bei padidintas žinių lygis.
Pagrindinis projekto tikslas - kelti UAB “Fiat Lux” darbuotojų bendrosios ir specialiosios kompetencijos lygį, stiprinant jų prisitaikymo prie kintančių darbo rinkos poreikių bei kylančių konkurencinių reikalavimų efektyvumą ir didinant pačios įmonės konkurencingumą Lietuvos ūkyje.
Planuojami tiesioginiai projekto rezultatai:
Diegiant naujas mokymo programas numatyta apmokyti 70 įmonės darbuotojų bei
1. Sukurti trys mokymo modulius:
Specialusis mokymo modulis „Aukštos klasės elektromontuotojas“; Socialinių gebėjimų modulis „Socializacijos darbe tobulinimas“; Verslumo modulis „Konkurencingos asmenybės ugdymas“;
2. Pravesti Socialinių, Verslumo ir ITT bendrų gebėjimų bei specialiųjų gebėjimų gerinimo ir anglų kalbos mokyus.
Pravedus projekte numatytus mokymus:
• sustiprės tikslinės grupės asmenų anglų kalbos žinios;
• pagerės dalyvių ITT žinios bei įgūdžiai – bus išduoti ECDL pažymėjimai, kurie yra pripažįstami ir kitose Europos šalyse .
• pagilės dirbančiųjų socialiniai gebėjimai, t.y. atsiras komandinio darbo įgūdžiai, pagerės komunikacijos su klientu bei vadovavimo komandai kokybė, bus efektyviau sprendžiamos problemos įmonėje ir kt., tai padės dalyviams prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos sąlygų bei padidins įmonės darbuotojų konkurencingumą darbo rinkoje;
• prasiplės dirbančiųjų verslumo samprata, sustiprės darbuotojų gebėjimas valdyti stresinę situaciją, dalyvauti konkurenciniuose santykiuose ir pan.;
• darbininkai įgis aukšto lygio elektromontuotojo kvalifikaciją ir praplės savo profesinės veiklos specifiką bei prisitaikymo darbo rinkoje galimybes.

2006.03.06 UAB „Fiat Lux“ įgyvendina Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos remiamą projektą „ Mokymai – UAB „Fiat Lux“ darbuotojų bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų ugdymui.

Pagrindinis projekto tikslas – kelti UAB „Fiat Lux“ darbuotojų kompetencijos lygį, stiprinant jų prisitaikymo prie kintančių darbo rinkos poreikių bei kylančių konkurencinių reikalavimų efektyvumą ir didinant pačios įmonės konkurencingumą Lietuvos ūkyje.

Projekto uždaviniai:
1. Užtikrinti nuolatinį kvalifikacijos tobulinimą įmonėje, parengiant kokybiškus socialinių gebėjimų ir verslumo mokymo modulius.
2. Kelti darbuotojų bendrąją kvalifikaciją, įgyvendinant socialinių gebėjimų, verslumo, ITT ir anglų kalbos mokymus.
3. Didinti prisitaikymo prie kintančių darbo rinkos reikalavimų galimybes, sukuriant įmonės ir jos dirbančiųjų poreikius atitinkantį elektromontuotojų rengimo modulį ir pagal jį perkvalifikuoti personalą.
4. Pozityviai įtakoti kitų Lietuvos įmonių žmogiškųjų išteklių vystymo politiką, skleidžiant gerąją patirtį kitose verslo organizacijose platesniu Lietuvos mastu baigiamosios projektinės konferencijos ir projektinio leidinio pagalba.

2005.04.05 Bendrovė tapo Lietuvos statybininkų asociacijos nare.

2005.03.07 Bendrovė tapo Vilniaus miesto ir apskrities verslininkų ir darbdavių konfederacijos ir jos tarybos nare.

2004.12.01 UAB "Fiat Lux" baigė elektros instaliacijos darbus vienoje didžiausių šiandienos statybų - "Siemens Arenoje".

2004.09.22 "Fiat Lux" kviečia elektrotechnikos specialybių studentus atlikti praktiką bendrovėje.

2004.08.01 Bendrovėje atliktas kasmetinis auditas ir patvirtinta kad bendrovės kokybė vadyba atitinka LST EN ISO 9001:2001 reikalavimus.